KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH ODOSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)- RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WONDER FOR WOMEN BY MARTA WIŚNIEWSKA Sp. z o. o w Katowicach, ul. Zielonogorska7/12, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, przekazania informacji handlowych, marketingowych i promocyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez WONDER FOR WOMEN BY MARTA WIŚNIEWSKA Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy z którymi współpracujemy na potrzeby rejestracji i organizacji Pani/Pana udziału w warsztatach.
  4. Pani/Pana przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt 2 lub do momentu wycofania przez Panią/Pana/ zgody na przetwarzanie danych.
  5. posiada Pani/Pan/ prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich usunięcia, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku podania danych nie będzie możliwa rejestracja i udział w przeprowadzanych warsztatach.
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).